Contributie

CONTRIBUTIE
• Seniorleden, 21 jaar en ouder € 185,00 
• Seniorleden, 18 tot 21 jaar € 151,00
• Studenten (kopie studentenkaart jaarlijks overleggen) € 151,00
• Juniorleden (tot en met 17 jaar) € 107,00
• Juniorleden, vanaf derde gezinslid € 90,00
• Donateur € 37,50

ACTIE: Nieuwe juniorleden krijgen hun eerste jaar lidmaatschap GRATIS*

INSCHRIJFGELD (wordt niet gerestitueerd)
• Senioren € 29,50
• Junioren € 15,00

BOETEBEDRAGEN
• Betalen contributie na 1 maart € 15,00
• Verzaken bardienst € 90,00 per bardienst
• Afkoopsom per bardienst € 75,00
• Vervanging zoekgeraakte ledenpas € 5,00

BAANHUUR per 3 kwartier
• Niet-leden € 13,00
• Lid met introducé(’s) per € 7,00
• Jeugdlid met introducé(‘s) € 4,00

EERSTE JAAR
Wanneer je lid wordt gedurende het tennisseizoen wordt de contributie naar rato in rekening gebracht. Dit geldt alleen voor het eerste jaar. Houd er rekening mee dat je eventueel kan worden opgeroepen voor een bardienst.

BETALING
Machtigingsformulier verplicht voor nieuwe leden.
Per contributienota: Bankrekening nr. NL20ABNA0550550666.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP (Statuten Art. 6.1.b en 6.2)
Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie en kan slechts geschieden aan het einde van het verenigingsjaar – 31 oktober – met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
Opzeggen dus vóór 1 november!!
Bij opzegging tussen 1 november en 28 februari wordt € 37,50 in rekening gebracht. Na 28 februari wordt het volledige contributie bedrag in rekening gebracht.

OPSCHORTEN LIDMAATSCHAP (Huishoudelijk Reglement Art. 4)
Leden, die hun lidmaatschap voor een jaar of langer willen opschorten, kunnen hiertoe voor 1 november van enig jaar een verzoek indienen bij het bestuur. Het lidmaatschap wordt dan omgezet in een donateurschap (€ 37,50), met alle daarvoor geldende rechten en plichten.

ONDERBREKEN SPEELRECHT ( Huishoudelijk Reglement Art. 3)
Beleid ten aanzien van restitutie contributie in verband met ziekte, zwangerschap of blessures. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
1. Bij melding vóór 1 maart zal de totale contributie (minus de verplichte KNLTB kosten à € 37,50) worden terugbetaald.
2. Bij melding en inlevering van de ledenpas vóór 1 juli zal de helft van de contributie (minus de verplichte KNLTB kosten) worden terugbetaald.
Bij twijfel kan de vereniging vragen een doktersverklaring te overleggen.

Het lidmaatschap wordt omgezet in een niet-spelend lidmaatschap. Indien men weer spelend lid wil worden, dient dit bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Dit kan op elk gewenst moment. Er zal dan vanzelfsprekend wel weer contributie betaald moeten worden, de hoogte hiervan is afhankelijk van het tijdstip.

Verzoeken voor restitutie van contributie in verband met een blessure kunnen worden gericht aan de ledenadministratie via ledenadministratie@tcbakkum.nl.

*Nieuwe junior leden hoeven het eerste jaar geen contributie te betalen, onder voorwaarde dat zij wel les nemen.

Contributie Overzicht